دفتر پخش مركزى
بازار بزرگ تهران ، سبزه ميدان ، بازار كفاشها ، سراى شكروى بزرگ طبقه اول پلاك ٢/٥١
02155814691
09225762581